Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Czarnków
Bip - Strona główna

Dane podstawowe »

Miasto

Burmistrz

Raporty o stanie gminy

Rada Miasta Czarnków

Urząd Miasta

eUrząd

Prawo

Rejestr umów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości miejskie

Ogłoszenia

Ogłoszenia w jednostkach »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach »

Finanse i mienie

Podatki i opłaty

Jednostki Organizacyjne

Organizacje pozarządowe

Petycje

Ponowne wykorzystywanie »

Nieodpłatna pomoc prawna »

Sprawy mieszkaniowe

Oświata

Stypendia

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne

Oświadczenia majątkowe »

Wybory i spisy powszechne

Ławnicy »

walidacja css walidacja html

Prawo: Sposoby stanowienia prawa

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

       1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

       2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

       3) zasad zarządu mieniem gminy,

       4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa  publicznego. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Akty prawa miejscowego ustanawia rada miasta w formie uchwały. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać burmistrz, w formie zarządzenia. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady miasta. Traci ono moc  w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada miasta określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i z reguły wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Szczegółowe zasada proceduralne odnośnie sposobu stanowienia prawa miejscowego zawiera statut Czarnkowa.

wstecz