Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Czarnków
Bip - Strona główna

Dane podstawowe »

Miasto

Burmistrz

Raporty o stanie gminy

Rada Miasta Czarnków

Urząd Miasta

eUrząd

Prawo

Rejestr umów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości miejskie

Ogłoszenia

Ogłoszenia w jednostkach »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach »

Finanse i mienie

Podatki i opłaty

Jednostki Organizacyjne

Organizacje pozarządowe

Petycje

Ponowne wykorzystywanie »

Nieodpłatna pomoc prawna »

Sprawy mieszkaniowe

Oświata

Stypendia

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne

Oświadczenia majątkowe »

Wybory i spisy powszechne

Ławnicy »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rada Miasta Czarnków » Kodeks etyczny radnego

Rada Miasta Czarnków: Kodeks etyczny radnego

KODEKS ETYCZNY RADNYCH RADY MIASTA CZARNKÓW

 

PREAMBUŁA

Poniższy katalog etyczny jest wzorem dla wszystkich Radnych Rady Miasta Czarnków, którzy
w swojej służbie publicznej kierują się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz troską o dobro i pomyślność Ojczyzny i wspólnoty samorządowej gminy. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego radnego.

 

ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1

Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych Miasta Czarnków w związku
z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

Artykuł 2

Radny Miasta Czarnków

1) traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej i Gminy;
2) działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Rady;
3) swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy wizerunek Rady;
4) pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie
z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

 

ZASADA LEGALIZMU

Artykuł 3

1. Radny Miasta Czarnków :

1) pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem;
2) respektuje konstytucyjną zasadę podziału władzy. Nie ingeruje w kompetencje organów wykonawczych Gminy.
3) respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku
z pełnieniem funkcji Radnego.

2. Podejmowane przez Radnego rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Artykuł 4

Radny Miasta Czarnków :

1) zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji;
2) nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa
i niniejszego kodeksu;
3) nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

 

ZASADA BEZSTRONNOŚCI I NIEZAWISŁOŚCI

Artykuł 5

Radny Miasta Czarnków

1) działa bezstronnie i bezinteresownie;
2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu
w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty;
3) kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób;
4) nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym
a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty zgodnie z prawem;
5) nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego;
6) nie podejmuje arbitralnych rozstrzygnięć, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymuje się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup interesów;
7) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa;
8) nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji;
9) nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających
z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

 

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Artykuł 6

Radny Miasta Czarnków jest odpowiedzialny przed całą wspólnota samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:

1) ponosi odpowiedzialność za rozstrzygnięcia i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć,
2) zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej, a w sprawach majątkowych i finansowych winien wykazywać należytą staranność i gospodarność;

 

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Artykuł 7

Radny Miasta Czarnków:

1) udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje, w tym celu bierze udział w spotkaniach
z mieszkańcami miasta;
2) w kontaktach z obywatelami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, dba
o dobre stosunki międzyludzkie;
3) cechuje się wysoką kulturą osobistą w miejscu pracy i poza nim;
4) podnosi swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział
w szkoleniach i kursach dotyczących działania samorządu terytorialnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 8

Radny Miasta Czarnków zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się jego zasadami.

 

wstecz