Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Czarnków
Bip - Strona główna

Dane podstawowe »

Miasto

Burmistrz

Raporty o stanie gminy

Rada Miasta Czarnków

Urząd Miasta

eUrząd

Prawo

Rejestr umów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości miejskie

Ogłoszenia

Ogłoszenia w jednostkach »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach »

Finanse i mienie

Podatki i opłaty

Jednostki Organizacyjne

Organizacje pozarządowe

Petycje

Ponowne wykorzystywanie »

Nieodpłatna pomoc prawna »

Sprawy mieszkaniowe

Oświata

Stypendia

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne

Oświadczenia majątkowe »

Wybory i spisy powszechne

Ławnicy »

walidacja css walidacja html

Prawo: Działalność lobbingowa

Zarządzenie Nr 197/2016
Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania Urzędu Miasta Czarnków wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1414 ze zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa sposób postępowania pracowników Urzędu Miasta Czarnków, zwanego dalej urzędem, wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:

1) zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

2) czynności z zakresu zawodowej działalności bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanego dalej "rejestrem".

§ 2. 1. Wpływające do urzędu wystąpienie jest przekazywane do Biura Rady Miasta.

2. Wystąpienia mogą mieć formę:

1) zgłoszenia zainteresowania pracami nad założeniami projektu aktu prawa miejscowego;

2) propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie ze wskazaniem przedmiotu spotkania.

§ 3. 1. Do wystąpienia podmiot dołącza:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru;

2) oświadczenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje zawodową działalność lobbingową;

3) w przypadku, gdy podmiot działa na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym-wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby;

4) ewentualne pełnomocnictwo, w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, Biuro Rady Miasta wyznacza podmiotowi termin nie dłuższy niż 7 dni na uzupełnienie zgłoszenia.

§ 4. 1. Biuro Rady Miasta publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej  informację o wystąpieniu podmiotu wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez ten podmiot sposobu rozstrzygnięcia.

2. Wystąpienie wymagające pisemnej odpowiedzi jest przekazywane przez Biuro Rady Miasta do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej urzędu.

3. Po udzieleniu podmiotowi pisemnej odpowiedzi przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną, komórka ta przekazuje kopię odpowiedzi do Biura Rady Miasta.

§ 5. Przyjęcie podmiotów odbywa się w miejscu wskazanym przez Biuro Rady Miasta, w dniach i godzinach pracy urzędu. Burmistrz wskazuje pracowników właściwych merytorycznie, którzy uczestniczą w spotkaniu. Każdorazowo w spotkaniu uczestniczy pracownik Biura Rady Miasta.

§ 6. Ze spotkania z podmiotem pracownik Biura Rady Miasta sporządza notatkę służbową, która zawiera w szczególności:

1) datę spotkania;

2) imina i nazwiska obecnych;

3) określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciw tym projektom;

4) podpis pracownika sporządzającego notatkę.

§ 7. 1. Biuro Rady Miasta prowadzi rejestr wystąpień podmiotów.

2. Rejestr wystąpień powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz firmę podmiotu;

2) wzmiankę o zaświadczeniu albo oświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu wskazującym podmioty, na rzecz których wykonywana jest działalność lobbingowa;

3) termin i formę wystąpienia;

4) informację, jakiego projektu normatywnego dotyczyło wystąpienie;

5) informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy.

§ 8. Biuro Rady Miasta opracowuje do końca lutego każdego roku, informację o działaniach podejmowanych wobec urzędu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Informację publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 161, poz. 966; z 2015 r. poz. 1893

wstecz