Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Czarnków
Bip - Strona główna

Dane podstawowe »

Miasto

Burmistrz

Raporty o stanie gminy

Rada Miasta Czarnków

Urząd Miasta

eUrząd

Prawo

Rejestr umów »

Zamówienia publiczne

Przetargi - nieruchomości miejskie

Ogłoszenia

Ogłoszenia w jednostkach »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach »

Finanse i mienie

Podatki i opłaty

Jednostki Organizacyjne

Organizacje pozarządowe

Petycje

Ponowne wykorzystywanie »

Nieodpłatna pomoc prawna »

Sprawy mieszkaniowe

Oświata

Stypendia

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne

Oświadczenia majątkowe »

Wybory i spisy powszechne

Ławnicy »

walidacja css walidacja html

Urząd Miasta: Spis spraw według referatów

 

REFERAT

SPIS SPRAW

 

 

 

Biuro Obsługi Klienta

 

 

Czarnkowska Karta Seniora

Czarnkowska Karta Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy

Karta Dużej Rodziny

Stypendium dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie

Stypendium szkolne

Wielkopolska Karta Rodziny

 

Ewidencja Ludności

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców

Dowody osobiste

Elektroniczne załatwienie sprawy dowodu osobistego

Numer PESEL

Rejestr wyborców

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze administracyjnej

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie cudzoziemca

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niz 6 miesięcy oraz powrotu

 

Urząd Stanu Cywilnego

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Nadanie dziecku nazwiska współmałżonka

Odpisy aktów z ksiąg stanu cywilnego (skrócone, zupełne) Zaświadczenia o braku wpisu

Oświadczenie o powrocie do nazwiska przed zawarcia małżeństwa

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie

Ślub cywilny

Zawarcie malżeństwa przed duchownym

Urodzenie dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka w miejscu zamieszkania rodziców

Uznanie ojcostwa dziecka

Wpisanie do ksiąg krajowych aktów sporządzonych za granicą

Wpisanie do ksiąg polskich wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy krajów UE)

Wpisanie do ksiąg polskich wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (nie dotyczy państw UE)

Zmiana nazwiska lub imienia

Impreza masowa

Zgromadzenia publiczne

Zbiórka publiczna

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką

Przewozy regularne

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na wolnym powietrzu - jednorazowe

Wpis/zmiana/wykreślenie do/z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wygaśniecie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

Referat Techniczno -Inwestycyjny

 

 

 

Zezwolenie na budowę, przebudowę zjazdu z drogi publicznej do nieruchomości, pól uprawnych

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości

Długotrwałe użyczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Najem i dzierżawa - informacja ogólna

Najem, dzierżawa nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Najem, dzierżawa nieruchomości na okres do 3 lat

Rozgraniczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości w celu wybudowania infrastruktury technicznej - krótkotrwałe

Zamiana nieruchomości

Podział nieruchomości - informacja ogólna

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na cele mieszkaniowe

Zatwierdzenie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Zbywanie nieruchomości

Zbywanie nieruchomości bezprzetargowo

Zbywanie nieruchomości dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zbywanie nieruchomości na cele związane z działalnością zarobkową

Zbywanie nieruchomości użytkownikowi wieczystemu

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na podstawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Zbywanie nieruchomości w sytuacji braku skuteczności przetargu

Zbywanie nieruchomości w trybie pierwszeństwa

Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

Zatwierdzenie podziału nieruchomości wymagającego zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Stanowisko
ds. Gospodarki Przestrzennej

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki lub terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Zespół Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym

Najem lokalu mieszkalnego/socjalnego

Najem lokalu użytkowego

Przeprowadzenie remontu w lokalu/budynku

Reklamacja zasadności wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu na drodze publicznej w SPPN

Rozłożenie zaległości na raty

Zamiana lokalu mieszkalnego

 

 

Zespół ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja o znajdujących się na terenie miasta Czarnkowa zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o środowisku i jego ochronie

Wycinka drzew lub krzewów

Wyroby zawierające azbest w miejscu ich wykorzystania

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

 

Referat Oświaty

Dokształcanie młodocianych

Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych

 

Wydział Organizacyjny z Referatem Administracyjno -Gospodarczym

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Załatwienie spraw przez pełnomocnika

Wydanie zaświadczeń

Skargi i wnioski

Uwierzytelnienie podpisów i kopii dokumentów

 

Referat Finansowy

Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Opłata od posiadania psów

Opłata skarbowa  

Podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Ulga ustawowa w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

Ulga ustawowa w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej

Ulga ustawowa w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji

Ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Naczelników Urzędów Skarbowych: w podatku od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych

Ulgi, umorzenia i odroczenia uznaniowe w podatkach i opłatach lokalnych

Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

 

Biuro Rady Miasta

Herb Miasta Czarnków

Honorowe Obywatelstwo

Zgłoszenie osoby uzależnionej od alkoholu

 

Straż Miejska

Straż Miejska

 

wstecz